خدمات موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

 
 1. 1

  خدمات داوری دیده بان افق عدالت

  منظور از ارائه خدمات داوری در موسسه دیده بان عدالت این است که : با توجه به موضوع فعالیت موسسه و حضور مشاوران و وکلا با تخصص های متفاوت این امکان برای کافرمایان موسسه میسر می باشد تا این موسسه را به عنوان داور مرضی الطرفین در کلیه قراردادهای خویش انتخاب کرده و هر دو طرف قرارداد از اظهار نظر یک داور بی طرف و صاحب نظر در خصوص موضوع مطروحه در کوتاه ترین زمان و به دور از تشریفات و هزینه های دادرسی برخوردار گردند .

  1. برقراری جلسات و مذاکرات سازشی و تنظیم سازش نامه.
  2. تهیه و تنظیم موافقتهای داوری قبل و یا بعد از بروز اختلاف.
  3. تهیه و تنظیم شروط داوری در قراردادهای بینالمللی.
  4. قبول انجام داوری در اختلافات داخلي و بینالمللی.
  5. معرفی و انتخاب داوران.
  6. پیگیری اجرای آراء داوری داخلی و بینالمللی و تسهیل اجرای آنها.
  7. اعتراض به آراء داوری در دادگاه.
 2. 2

  خدمات وكالتی دیده بان افق عدالت

  منظور از ارائه خدمات وکالتی در موسسه افق عدالت این است که : وکلای این موسسه با توجه به موضوع مورد درخواست کارفرمایان موسسه در پرونده های داخلی و بین المللی و دعاوی له و یا علیه کافرما خدمات خویش را به شرح ذیل ارائه می نمایند:

  1. پيگيري دعاوي در مراجع قضايي علیه و یا له شرکت ، بعنوان شاكي يا متشاكي خواهان يا خوانده مطرح شده باشد
  2. پاسخگويي به ادعاهاي ارگانها و ادارات دولتي جهت رفع اختلاف و طرح دعوي يا ادعا عليه ارگانهاي مذكور حسب مورد در مراجع ذی صلاح و یا دیوان عدالت اداری
  3. وکالت شرکت در جلسات هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مراجع غیر قضائی اعم از شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی ، اداره مالیات ، تعزیرات حکومتی و...
  4. تهیه و تنظیم اسناد حقوقی شامل تهیه و تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، لایحه تجدید نظر خواهی، لایحه دفاعیه، لایحه اعتراضیه، اظهارنامه و سایر اسناد حقوقی مورد نیاز
 3. 3

  خدمات قراردادی دیده بان افق عدالت

  منظور از ارائه خدمات قراردادی در موسسه دیده بان افق عدالت این است که : مشاوران موسسه با توجه به موضوع قرارداد مورد درخواست کارفرمایان موسسه ، مستندات و اطلاعات مورد نیاز را از کارفرمای محترم اخذ در زمان توافق شده نسبت به تنظیم قرارداد و یا اصلاح و ویرایش قرارداد مربوطه اقدام نموده و یا در خصوص درخواست مطرح شده از سوی کارفرما نسبت به قرارداد ارسالی ، نظریه حقوقی خویش را به صورت مکتوب به کارفرما ارائه می نماید .

  موسسه دیده بان عدالت نسبت به کلیه قراردادیهای داخلی و بین الملل شرکت ها ، اعم از موارد درون سازمانی و مسائل بیرونی خدمات تخصصی به شرح ذیل ارائه می نماید:

  1. تهيه فرمت انواع قراردادهاي مورد نياز اعم از قرارداد کار ، خرید ، فروش و اجاره ، اعطای نمایندگی ، اجاره به شرط تملیک ،پیمانکاری و کلیه قراردادهای تخصصی با توجه به موضوع فعالیت شرکت
  2. بررسي و اعلام نظر درخصوص آخرين دستورکارها، ابلاغيه ها و اصلاحات مربوط به قوانين در خصوص قراردادها
  3. ارائه نظریه حقوقی در خصوص تنظیم ، تحویل و نگه داری کلیه اسناد عادی و تعهدآور ، مالی و غیر مالی و...شرکت
  4. بررسی قراردادهای جاری و انجام كليه مراحل تنظيم الحاقيه هاي مربوط به قراردادها
  5. مطالعه و ارائه نقطه نظرات حقوقی و قراردادی درخصوص اسناد مناقصه ، تضامین جهت شرکت در مناقصه
  6. حضور در جلسات پرسش و پاسخ و انعقاد قرارداد .
 4. 4

  خدمات مشاوره ای دیده بان افق عدالت

  منظور از ارائه خدمات مشاوره ای این است که : مشاوران موسسه با توجه به موضوع مورد درخواست کارفرمایان انتخاب شده و در وقت و زمان توافق شده در محل اعلام شده از سوی کافرما حاضرو نسبت به موضوع مورد بحث نظرات تخصصی خویش را در همان جلسه به کارفرمای مربوطه اعلام داشته و یا درصورت نیاز به بررسی بیشتر ، نظریه حقوقی مشاوران موسسه به صورت مکتوب به کارفرما ارسال می گردد .

  موسسه دیده بان در کلیه امور جاری شرکت داخلی و بین الملل ، اعم از موارد درون سازمانی و مسائل بیرونی کارفرمایان خدمات مشاوره تخصصی به شرح ذیل ارائه می نمایند:

  1. مشاوره در خصوص روابط بین شرکاء ، اعضاء هیات مدیره ، مسولیت ها ،ضمانت های قانونی
  2. خدمات مشاوره در خصوص روابط بین شرکت و پرسنل و کلیه قواعد حاکم
  3. ارئه نظر حقوقی در خصوص تنظیم ، تحویل و نگه داری کلیه اسناد عادی و تعهدآور ، مالی و غیر مالی و...شرکت
  4. ارائه مشاوره تخصصی در خصوص بیمه و تامین اجتماعی در کلیه بیمه نامه ها ، از جمله بیمه پرسنلی ، بیمه مسولیت ، قراردادی و...
  5. ارائه مشاوره در مورد روابط شرکت با اداره دارائی در خصوص مالیات تکلیفی ، مالیات بردرآمد ، ارزش افزوده و...
  6. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص روابط قراردادی و غیر قراردادی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی