خدمات موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در حوزه صنعت مهندس و پیمانکاری

موسسه خدمات حقوقی دیده بان با توجه به تمایزات و تفاوتهای فی مابین فعالیت شرکت های مهنسی ، پیمانکاری با دیگر فعالان اقتصادی و وجود قوانین و شرایط خاص این شرکتها ، علاوه برخدمات حقوقی مرتبط با کلیه شرکت و انجمن ها ، خدماتی را به صورت متمایز و در راستای ایجاد پوشش حقوقی بر ریسک های موجود در این صنعت به شرح ذیل ارائه می نماید.

خدمات مشاوره ای
 1. بررسي اسناد مناقصه .
 2. علام نظر در خصوص شكل و مفاد ضمانت ها، اعم از ضمانت نامه هاي مورد نياز پروژه هاي اصلي و پيمانكاران فرعي از حيث ضوابط صدور و اخذ و شرايط اعتبار آنها .
 3. رسيدگي به امور مربوط به اسناد و اوراق بهادار.
 4. رسيدگي به ادعاهاي مربوط به صورت وضعيت ها و سفارش تغييرات .
 5. شناسايي كليه موارد بيمه اي مورد درخواست كارفرماي هر پروژه ( در هر مناقصه ).
 6. شناسایی و رسیدگی به مفاد قرارداد ها کلیه امور مربوط به بیمه های مورد نیاز شرکت اعم از بیمه پروژه ، بیمه مهندسی ، بیمه مسئولیت ، بیمه های اجباری و ...
 7. درج مفاد مربوط به بيمة تأمين اجتماعي در قراردادهاي پيمانکاران دست دوم .
 8. انجام مکاتبات لازم با سازمان تأمين اجتماعي و شعبات تابعة آن در خصوص اعلام بدهي صادره از سوي شعبات سازمان تامين اجتماعي در خصوص پروژه هاي شرکت.
 9. انجام پيگيري هاي لازم جهت دريافت مفاصا حساب تأمين اجتماعي .
خدمات قراردادی
 1. تهيه فرمت انواع قراردادهاي مورد نياز به دو زبان فارسي و انگليسي.
 2. بررسي و اعلام نظر درخصوص آخرين دستورکارها، ابلاغيه ها و اصلاحات مربوط به قوانين در خصوص قراردادها .
 3. نهايي كردن قرارداد با طرف قرارداد و امضاي آن توسط دو طرف.
 4. ابلاغ قرارداد به طرف قرارداد جهت اجراء و ارسال به مبادي ذي ربط در شرکت جهت انجام وظايف نظارتي و اجرائي در مورد قرارداد.
 5. پاسخ گوئي به درخواست ها و مراجعات در خصوص موارد قراردادي و ارائه خدمات مشاوره قراردادي به سایر بخش های شرکت .
 6. انجام كليه مراحل تنظيم الحاقيه هاي مربوط به قراردادها.
 7. بررسي فرمت قراردادهاي شرکت و فرمت هاي پيشنهادي طرفهاي قرارداد با شرکت به منظور تطبيق با قوانين جاري و حاكم بر قرارداد .
 8. ارزيابي تاثير قوانين و مقررات جديد بر تعهدات شرکت در قبال کارفرما و اشخاص ثالث و ابلاغ تاثيرات احتمالي به ساير واحدهای شرکت جهت تنظيم ادعا يا تغيير کار و ....
خدمات وکالتی
 1. پيگيري و انجام اقدام لازم جهت آزاد سازي ضمانت ها در هر مرحله طبق زمانبندي قرارداد .
 2. تنظيم اعتراض نامه به اعلام بدهي صادره از شعبات تأمين اجتماعي.
 3. تنظيم لايحه و دفاع در هيأت هاي بدوي و تجدیدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي.
 4. پاسخ گويي به ادعا هاي پيمانکاران دست دوم در خصوص بيمة تأمين اجتماعی .
 5. ارائه مشاوره حقوقی و قراردادی در تنظیم لایحه ادعای قراردادی (claim) جهت ارائه به کارفرما.
 6. پذیرش انجام کلیه امور ادعاهای پروژه (حقوقی و قراردادی) در قالب قرارداد مشاوره و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح کارفرمایی با استفاده از تیم حقوقی claim .
 7. طرح ادعا در مراجع حل اختلاف قراردادی و تنظیم و ارائه هرگونه لایحه دفاعی در جهت اثبات ادعاهای مطرح شده.