اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تغییر درصد مالیات موضوع این ماده

پیرو خبر نامه شماره 1 موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و با توجه به درخواست کارفرمایان محترم  این موسسه جهت ارائه توضیحات شفاف تری نسبت به آن ، متن ذیل به زبان ساده و با ارائه نمونه و مثال و با لحاظ محدودیت فضا و مجال این مقاله ، پیرامون بخشنامه شماره 100/ 15458/ 9000 قوه قضائیه تهیه گردیده
کد : 18
تاریخ انتشار : پنجشنبه 3 اسفند 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 4495

پیرو خبر نامه شماره 1 موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و با توجه به درخواست کارفرمایان محترم  این موسسه جهت ارائه توضیحات شفاف تری نسبت به آن ، متن ذیل به زبان ساده و با ارائه نمونه و مثال و با لحاظ محدودیت فضا و مجال این مقاله ، پیرامون بخشنامه شماره 100/ 15458/ 9000 قوه قضائیه تهیه گردیده(اين مقاله درماهنامه صنعت هوشمند آذر ماه سال 91 به چاپ رسيد)   

الف - آنچه در این بخشنامه آمده است
در بخشنامه جدید قوه قضائیه مورخ  31/4/91  قانون گذار  با با تغییر عبارت " چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود " بند ج  ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  و جایگزین نمودن عبارت "...در سایر موار چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثا