طبق آرای قطعی مراجع صالحه

امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.
کد : 327
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 551
امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.
برجسب ها :