اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور


برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 تبصره ای به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید .

" مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قرادادهای پیمان را صادر کند. "

کد : 819
تاریخ انتشار : جمعه 28 مهر 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 4166

بخشنامه 11466 سازمان تامین اجتماعی موضوع  اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بیان می دارد 


برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 تبصره ای به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید .

" مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قرادادهای پیمان را صادر کند. "
لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید : 
1- تعاریف : 
1-1- کارگاه ثابت : کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده ، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می شود . 
2-1- کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت : کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استقاده از امکانات موجود و افراد شاغل در محل همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید .
- تذکر 1 : محل های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محل های متعلق به پیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و ... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده ، جمع آوری و تعطیل می گردد ، حکم کارگاه ثابت را ندارند .
- تذکر 2 : کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارا بودن مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح ، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند .
2- وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان : 
1-2- در خصوص قرارداد های مشمول قانون مذکور ، واگذارندگان کار مکلف می باشند برابر مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، نسخه ای کامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند .
2-2- پیمانکاران مکلف می باشند همزمان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت ، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند . 
3-2- با توجه به نشانی محل کارگاه ثابت پیمانکار ، قرارداد های مشمول قانون مذکور در شعبه مربوط به کارگاه فوق متمرکز شده و ضمن تخصیص ردیف پیمان ذیل شماره کارگاهی ثابت و تشکیل پرونده پیمانکار مجزا ، مفاصا حساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد . واحد های اجرایی مکلف می باشند در صورت ارائه قرارداد در دوره اجرای عملیات و با در نظر گرفتن فعالیت عمده و عملی کارگاه و مجوز فعالیت معتبر ، جهت احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در کارگاه ثابت و نیز امکان اجرای کل عملیات پیمان در محل مذکور ( ظرفیت کارگاه ، امکانات موجود ، کارکنان شاغل و ... ) نسبت به انجام بررسی کارگاهی اقدام نموده و در صورت عدم احراز ، مراتب را در اسرع وقت به پیمانکار ابلاغ نمایند .
4-2- چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد ، بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در خارج از کارگاه ثابت انجام گیرد ، لازم است پس از تفکیک کارکرد عملیات های انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط واگذارنده کار ، حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ 24/1/1370 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد. 
3- نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب :
1-3- اشخاص حقوقی 
در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان می باشند ، حق بیمه قرارداد های پیمانکاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قرارداد ها بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می گردد . 
واحد های اجرایی مکلف می باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در الویت قرار داده و بمنظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب  قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی ، لازم است در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه پیوست توسط پیمانکار ، نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند : 
1-1-3) چنانچاه پیمانکار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هر گونه بدهی قطعی باشد ، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
2-1-3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاه دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد ، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید ، صدور مفاصا حساب قراردا بلامانع می باشد .
2-3- اشخاص حقیقی 
1-2-3) چنانچه پیمانکاران حقیقی دارای کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود وفق مقررات اقدام نموده و از محل کارگاه بازرسی بعمل آمده و طبق پرونده مطالباتی کارگاه  فاقد هر گونه بدهی قطعی باشند ، صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود .
2-2-3) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید ، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
- شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار مربوطه اقدام نماید  .
این بخشنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در تاریخ 20/02/1394 جایگزین بند الف از بخش سوم بخشنامه 14 جدید درآمد گردیده و مقرر می دارد در خصوص تشخیص ، مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب قراردادهای حائز شرایط ماده قانونی مذکور که تاریخ انعقاد آنها پس از تاریخ مذکور می باشد به شرح فوق و برابر مقررات اقدام نماید .
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین ، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه ، بازرسی و فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا ، معاونین ، مسئولین درآمد ، بازرسی و فرابری داده های واحد های اجرایی و سایر واحد های مرتبط خواهند بود .  بسمه تعالی 
 سازمان تامین اجتماعی شعبه 
موضوع : تعهد نامه                      شماره کارگاه             ردیف پیمان 
سلام علیکم 
احتراما ؛ بدینوسیله اعلام می دارد این شرکت به شناسه ملی ..................................... دارای دفاتر قانونی ثبت شده به شرح مندرج در جدول ذیل می باشد و متعهد می گردد بهنگام مراجعه بازرسان سازمان ، دفاتر قانونی را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قراردهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و در صورتیکه دفاتر مزبور به هر دلیل مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا این شرکت از ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوطه خودداری نماید ، متعهد و ملتزم می گردد حق بیمه قرارداد شماره                         مورخ                             منعقده با                    را طبق مقررات و ضوابط قانونی مربوطه پرداخت نماید .   

ردیف

سال مالی

شماره پلمپ
دفتر روزنامه

تاریخ

شماره پلمپ
دفتر کل

تاریخ

تعداد جلد
دفتر

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد مذکور اقدام نمائید . 

                                              نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقی
                                       امضاء و مهر اشخاص حقوقی

برجسب ها :

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه سندیکای صنایع کنسرو ایران
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه سندیکای صنایع کنسرو ایران

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت درغرفه سندیکای صنایع کنسرو ایران در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ، موادغذایی ، ماشین آلات...

ادامه مطلب

حضور مشاور حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی
حضور مشاور حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی

منتظر دیدار شما در سالن 31B/ غرفه 44 سندیکای صنایع کنسرو ایران می باشیم.

ادامه مطلب

عضو محترم انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)
عضو محترم انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)

در صورت عقد خدمات مشاوره با  این موسسه تا پایان خرداد ماه سال جاری اعضا محترم انجمن از ۱۰ درصد تخفیف مازاد بر تخفیف مندرج در قرارداد فوق الاشعار برخو...

ادامه مطلب

جلسات اصلاح اساسنامه انجمن استصنا با حضور نماینده موسسه
جلسات اصلاح اساسنامه انجمن استصنا با حضور نماینده موسسه

جلسات اصلاح اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) با حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

ادامه مطلب

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

ادامه مطلب